Financiële gevolgen van de bijstellingen

Overzicht bijstellingen

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

2017

2018

2019

2020

2021

Omschrijving

01 Ruimtelijke ontwikkeling

Invoering Omgevingswet

453

757

780

193

220

Saldo

453

757

780

193

220

02 Landelijk gebied

Implementatie Wet Natuurbescherming / biodiversiteit

452

258

pm

pm

pm

Saldo

452

258

03 Bodem, water en milieu

Duurzaamheid

198

395

395

Saldo

198

395

395

04 Economische ontwikkeling

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

250

250

250

Toerisme (vrijetijdseconomie)

200

300

500

Saldo

450

550

750

05 Bereikbaarheid

Inpassingsfonds Mobiliteit

pm

pm

pm

Smart Mobility

1.000

1.000

Saldo

1.000

1.000

06 Cultuur en erfgoed

Restauratie Domtoren

pm

2.000

Vernieuwing Kamp Amersfoort

500

Saldo

500

2.000

07 Bestuur en middelen

Herindeling Vijfheerenlanden

100

Regionale samenwerkingskracht

101

101

101

Uitvoeren financieel toezicht

pm

pm

pm

pm

pm

Saldo

201

101

101

Overhead

Aanpassingen werkgeverslasten i.v.m. cao afspraken

826

826

826

826

826

Saldo

826

826

826

826

826

Reserves

Energiefonds toevoegen aan reserve weerstandsvermogen

1.000

1.000

Saldo

1.000

1.000

Totaal saldo bijstellingen

3.580

5.387

5.852

1.019

1.046

Tabel 15 Financiële uitwerking van de beleidsvoorstellen

De stelpost van € 100.000 voor herijking subsidies (partnerinstellingen) is niet opgenomen in dit overzicht, maar komt terug in de stelpost loon- en prijscompensatie. Nadat bekend is onder welke programma's de herijking komt te vallen wordt deze hieraan toebedeeld.