Inleiding

De financiële bijstellingen worden hieronder integraal gepresenteerd per programma (paragraaf 5.2). Een overzicht van de financiële gevolgen van de bijstellingen staat in paragraaf 5.3.

De financiële bijstellingen zijn getoetst op basis van de Kadernota Begrotingen 2015-2019 (vastgesteld door GS op 12 april 2016).
De gehanteerde beslispunten zijn:
1) Geen ander nieuw beleid (als toevoeging op Coalitieakkoord);
2) Uitzondering: financiële bijstellingen die echt onvermijdelijk zijn (wettelijke verplichting of voldoen aan 3 O's (onvoorzien, onafwendbaar en onuitstelbaar);
3) Tegenvallers opvangen binnen programma (tenzij aantasting ambities kerntaken);
4) Meevallers vallen vrij ten gunste van de algemene reserve;

Als een CMT of GS besluit is genomen over het betreffende voorstel is dit bij de afweging betrokken.
Omdat aanvankelijk de voorgestelde financiële bijstellingen hoger waren dan de beschikbare middelen heeft in de organisatie en in ons college ook een inhoudelijke afweging plaatsgevonden.
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de in paragraaf 5.2 opgenomen bijstellingen.

Voor wat betreft de claims die zijn opgenomen vanaf 2017 is het volgende afgesproken:

  • Er komt een aparte registratie in SAP per claim
  • Er wordt afgerekend per begrotingsjaar
  • Er zijn geen budgetten beschikbaar voor extra formatie
  • Het proces voor indienen claims wordt opnieuw beoordeeld.