Algemene dekkingsmiddelen (Begrotingspositie)

Provinciefonds
 

Uitkering Provinciefonds

2017

2018

2019

2020

2021

Stand Begroting 2017

32.928

34.295

36.275

39.385

39.385

Mutaties Provinciefonds:

Effecten septembercirculaire 2016

1.765

4.111

5.691

6.422

10.966

Effecten decembercirculaire 2016

-3

Stand Kadernota 2017

34.690

38.406

41.966

45.807

50.351

Bijstelling in Kadernota 2017

         1.762

         4.111

         5.691

          6.422

       10.966

Tabel 8 Uitkering Provinciefonds

Opcenten motorrijtuigenbelasting
In de Begroting 2016 is voor de raming van de verwachte opbrengst uitgegaan van de raming die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geformuleerd in de meicirculaire van het Provinciefonds van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.
Op die basis is de opbrengst voor 2017 in de Begroting geraamd op € 118,1 mln.
Daarnaast is een jaarlijkse groei voorzien van 1,4% voor de jaren daaropvolgend.

Inmiddels hebben wij van de Belastingdienst ook een raming van de te verwachten opbrengst voor het jaar 2017 ontvangen. Hierin wordt de opbrengst voor 2017 geraamd op € 118,4 mln.
Daarnaast is tot heden alleen de feitelijke opbrengst over de maand januari 2017 bekend en is dit onvoldoende om een betrouwbaar beeld te geven van de feitelijke opbrengst voor 2017.
Gelet op het relatief kleine verschil tussen de ramingen van het ministerie en de Belastingdienst is er op dit moment geen aanleiding de in de begroting geraamde opbrengst aan te passen.

Voorgesteld wordt dan ook de oorspronkelijke raming van € 118,1 mln. vooralsnog te handhaven, alsmede de verwachte jaarlijkse groei van 1,4%.

Opcenten MRB

2017

2018

2019

2020

2021

Stand Begroting 2017

118.131

119.785

121.462

123.162

123.162

opname jaarschijf 2021

1.724

Stand Kadernota 2017

118.131

119.785

121.462

123.162

124.886

Bijstelling in Kadernota 2017

0

0

0

0

1724

Tabel 9 Opcenten Motorrijtuigenbelasting

Treasury
De opbrengsten uit Treasury worden voor 2017 naar beneden bijgesteld. Dit is het gevolg van het verwachte rentepercentage schatkistbankieren 2017 naar 0% (korte rente). De verwachting is gebaseerd op de rentebeschouwing en visie in de treasury-rapportage Q1-2017. Aan deze ramingen liggen de visies van ING, BNP en Rabobank ten grondslag. Op dit moment is het geven van een schatting van de korte rente voor de langere termijn een lastige opgave, daarom wordt voorzichtigheidshalve ook voor 2018 t/m 2021 ook uitgegaan van een verwachting  van 0% korte rente. In de stand begroting en kadernota is rekening gehouden met € 0,1 mln. dividenduitkering.
Daarnaast verlagen de treasury-resultaten met name in 2020 en 2021 omdat vanaf 2020 geen voorzieningen meer worden getroffen t.b.v. voorfinanciering OV investeringen en is er daarom geen rekenrente meer van toepassing voor OV (BRU) investeringen en is conform de BBV regelgeving.

Treasury-effect op Begrotingssaldo

2017

2018

2019

2020

2021

Stand Begroting 2017

3.806

4.082

5.108

5.605

5.605

Stand Kadernota 2017

3.169

4.139

4.915

159

157

Bijstelling Treasury

           -637

              57

           -193

        -5.446

        -5.448

Interne rekenrente investeringen OV (Voorheen BRU)

2.484

3.961

4.746

reservering:

50%

75%

100%

Storting in reserve Kosten Voorfinanciering

1.242

2.971

4.746

Storting in reserve Begroting 2017

1.582

2.729

4.184

Effect op Begrotingssaldo

           -297

           -185

           -755

        -5.446

        -5.448

Tabel 10 Resultaat treasury

Overige inkomsten
De overige algemene inkomsten bestaan uit de renteopbrengst van het Startersfonds (€ 0,2 mln.)

Overige inkomsten

2017

2018

2019

2020

2021

Stand Begroting 2017

200

200

200

200

200

Stand Kadernota 2017

200

200

200

200

200

Bijstelling in Kadernota 2017

               -  

               -  

               -  

               -  

               -  

Tabel 11 Overige inkomsten