Stelposten

De volgende stelposten zijn opgenomen in de Begroting 2017:

  • Stelpost onvoorzien
  • Stelpost loon- en prijscompensatie

Stelpost onvoorzien

Stelpost onvoorzien

2017

2018

2019

2020

2021

Stand Begroting 2017

400

400

400

400

400

Stand Kadernota 2017

400

400

400

400

400

Bijstelling in Kadernota 2017

              -  

               -  

               - 

               -  

               -  

Tabel 12 Onvoorzien

Stelpost loon- en prijscompensatie
De stelpost loon- en prijscompensatie is voor het opvangen van loonstijgingen (voorgeschreven vanuit cao) en prijsstijgingen. De stelpost stijgt ieder jaar met € 1,9 mln.

Stelpost loon- en prijscompensatie

2017

2018

2019

2020

2021

Stand Begroting 2017

1.661

3.561

5.461

7.361

7.361

Mutaties:

Toevoegen jaarschijf 2021

1.900

Stijging werkgeverslasten 2017

-826

-826

-826

-826

-826

Herijking subsidies (partnerinstellingen)

100

100

100

100

100

Vrijval stelpost 2017

Stand Kadernota 2017

935

2.835

4.735

6.635

8.535

Bijstelling in Kadernota 2017

           -726

           -726

           -726

            -726

          1.174

Tabel 13 Loon- en prijscompensatie

Toevoeging jaarschijf 2021
Betreft verhoging stelpost voor loon- en prijscompensatie met €1,9 mln. voor het toevoegen van de nieuwe jaarschijf 2021.

Stijging werkgeverslasten
In 2017 zijn de werkgeverslasten gestegen. Voornaamste reden is de pensioenpremieverhoging die per 1 januari 2017 door het ABP is ingevoerd. De belangrijkste redenen voor de stijging zijn de lage rente en het lagere verwachte rendement de komende jaren. Deze lagere verwachting is meegenomen in de berekening van de premie voor 2017. Het effect van de stijgende werkgeverslasten is voor de provincie berekend op € 0,826mln. structureel. Voorgesteld wordt om deze kosten te dekken uit de stelpost loon- en prijscompensatie. Zie ook de financiële bijstellingen bestaand beleid, bij het onderdeel Overhead.

Restant stelpost loon- en prijscompensatie
Per 1 januari 2017 is de huidige cao afgelopen. Het restant van de stelpost loon- en prijscompensatie  blijft staan om de financiële gevolgen van een nieuw af te sluiten cao op te kunnen vangen.

Herijking subsidies (partnerinstellingen)
Een aantal partnerinstellingen heeft bij de Provincie aangegeven in een nijpende financiële situatie te zijn terechtgekomen waardoor de kwaliteit van de uit te voeren beleidstaken en wettelijke taken onder druk is komen te staan. Dit is voor de Provincie reden om met alle partnerinstellingen  een proces in te gaan om dit voor eind 2017 realistisch en onderbouwd in beeld te krijgen. Voorgesteld wordt hiervoor vanaf 2017 structureel €100.000 te reserveren.