Samenvatting bijstellingen algemene dekkingsmiddelen

In onderstaand overzicht wordt weergegeven hoe de mutaties in de algemene dekkingsmiddelen en de stelposten doorwerken in het begrotingssaldo.

 

 

Bijstellingen algemene middelen en stelposten

2017

2018

2019

2020

2021

Opcenten MRB

0

0

0

0

1.724

Uitkering provinciefonds

1.762

4.111

5.691

6.422

10.966

Resultaat treasury

-297

-185

-755

-5.446

-5.448

Overige inkomsten

0

0

0

0

0

Onvoorzien

0

0

0

0

0

Stelpost loon- en prijscompensatie

826

826

826

826

-1.074

Herijking subsidies (partnerinstellingen)

-100

-100

-100

-100

-100

Saldo Kadernota 2017

         2.191

         4.652

         5.662

         1.702

         6.068

Tabel 14 Samenvatting algemene middelen en stelposten