Algemene Reserves (Vermogenspositie)

 

Na afsluiting van 2016, is de stand van de Algemene Reserves geactualiseerd. Deze zijn als volgt:

Algemene reserve

Algemene reserve

Stand bij Jaarrekening 2016 voor jaarrekeningresultaat

26.021

Bij: Vrij besteedbaar jaarrekeningresultaat 2016 (ovv goedkeuring PS)

25

Af: Mutaties Begroting 2017

-5.096

Bij / Af: kadernota 2017

0

Stand bij Kadernota 2017

20.950

Tabel 5 Algemene reserve / Saldireserve

Van dit saldo wordt nog € 8,4 mln. aangewend voor de dekking van het Coalitieakkoord 2015-2019. Tevens is in het Coalitie akkoord afgesproken dat het minimum saldo algemene reserve  € 10 mln. bedraagt.

Egalisatiereserve Provinciefonds en MRB

Reserve Egalisatiereserve Algemene uitkering en MRB

Stand bij Begroting 2017

3.900

Af o.g.v. september/december circulaire: per saldo onttrekking uit reserve Egalisatiereserve Algemene uitkering provinciefonds en opbrengst opcenten MRB

-918

Stand Jaarrekening 2016 en Kadernota 2017

2.982

Tabel 6 Reserve Egalisatiereserve Algemene uitkering en MRB

Reserve Weerstandsvermogen

Reserve Weerstandsvermogen

Stand bij Jaarrekening 2016 voor besluitvorming PS

26.616

Kadernota 2017: Toevoeging Energiefonds

1.000

Stand bij Kadernota 2017

27.616

Tabel 7 Reserve Weerstandsvermogen

Bij de jaarrekening 2016 is € 2,3 mln. uit de reserve Weerstandsvermogen onttrokken ter voeding van de voorziening NAR.