Bijlage 4: Geprognosticeerde balans 2017

Geprognosticeerde balans

ACTIVA

31-12-2015

31-12-2016

Prognose
31-12-2017

PASSIVA

31-12-2015

31-12-2016

Prognose
31-12-2017

Vaste activa

Eigen vermogen

Materiële vaste activa

          216.868

          235.457

          292.577

Algemene reserve

            52.482

            55.619

            50.523

Investeringen met economisch nut

          159.540

          182.592

          237.323

Bestemmingsreserves

          364.019

          417.298

          403.242

Investeringen met maatschappelijk nut

            57.328

            52.865

            55.254

Saldo programmarekening

            16.692

                 133

              1.394

Financiële vaste activa

            68.364

            32.309

            68.460

Totaal eigen vermogen

          433.192

          473.050

          455.159

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

                   80

                   80

                   80

Overige langlopende leningen

              7.366

              7.311

              7.462

Langlopend vermogen

Overige uitzettingen met looptijd van langer dan 1 jaar

            60.918

            24.918

            60.918

Voorzieningen

            49.147

            34.861

            48.841

Langlopende schulden

              3.750

                    -  

                    -  

Totaal vaste activa

          285.232

          267.766

          361.037

Vlottende activa

Totaal langlopend vermogen

            52.897

            34.861

            48.841

Voorraden

                   25

                   25

                    -  

Debiteuren

            16.591

            15.295

            15.943

Kortlopende schulden

RC verhoudingen niet financ. instel.       

            10.442

            10.386

            10.414

Kortlopende schulden

              3.543

            14.684

              9.114

Vorderingen openbare lichamen

            27.538

            34.515

            31.026

Vooruitontvangen bedragen

          146.250

          104.351

            64.351

Schatkist bankieren

          446.693

          447.550

          356.926

Overlopende passiva

          160.341

          166.964

          200.917

Overlopende activa

          144.787

          124.434

          125.628

Vooruitontvangen specifieke uitkeringen

          138.162

          105.096

          121.629

Liquide middelen

              3.392

                 144

                 144

Rekening courant met niet-financiële instellingen

                 315

              1.108

              1.108

Totaal vlottende activa

          649.468

          632.349

          540.082

Totaal kortlopende schulden

          448.610

          392.203

          397.119

Totaal activa

     934.699

     900.115

     901.119

Totaal passiva

     934.699

     900.115

     901.119