Bijlage 2: Technische begrotingswijzingen

Onderwerp

2017 L

2017 B

2018 L

2018 B

2019 L

2019 B

2020 L

2020 B

2021 L

2021 B

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling

3.050

-

1.475

-

3.148

-

3.457

-

-

-

Productgroep 0101 Ruimtelijke ontwikkeling

1.530

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Verbreding Lekkanaal

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Lunet aan de Snel

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Verbreding N411

1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Productgroep 0102 Wonen en binnenstedelijke ontwikkeling

1.520

-

1.475

-

3.148

-

3.457

-

-

-

4. Programma Binnenstedelijke Ontwikkeling

1.520

-

1.475

-

3.148

-

3.457

-

-

-

Programma 2 Landelijk gebied

12.986

-769

9.969

-3.845

54.996

-5.917

40

-40

40

-40

Productgroep 0201 Kwaliteitsverbetering natuur en landschap

134

-

134

-

134

-

134

-

134

-

5 Subsidie Fauna Beheer Eenheid

134

-

134

-

134

-

134

-

134

-

Productgroep 0203 Programmering en uitvoering AVP

12.845

-679

9.929

-3.805

54.956

-5.877

-

-

-

-

6 Agrarisch Natuurbeheer

302

-302

-

-

-

-

-

-

-

-

7 PAS

85

-85

-

-

-

-

-

-

-

-

8 Programma AVP

12.458

-292

-

-

-

-

-

-

-

-

Productgroep 0204 Vergunningverl. en handh. groene regelgeving

7

-90

-94

-40

-94

-40

-94

-40

-94

-40

9 Wet Natuurbescherming / Knelpunt woonschepen

90

-90

40

-40

40

-40

40

-40

40

-40

10 Ganzenakkoord

51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5 Subsidie Fauna Beheer Eenheid

-134

-

-134

-

-134

-

-134

-

-134

-

Programma 3 Bodem, water en milieu

91

-

-558

-

-

-

-

-

-

-

Productgroep 0302 Leefkwaliteit stedelijk gebied

221

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 Prioriteiten Bodem, water en milieu

221

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Productgroep 0303 Zoetwatervoorziening

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 Prioriteiten Bodem, water en milieu

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Productgroep 0306 Basistaken BWM

-180

-

-558

-

-

-

-

-

-

-

14 Project Duurzaamheid Door

91

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 Prioriteiten Bodem, water en milieu

-271

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16 Bodemsanering

-

-

-558

-

-

-

-

-

-

-

Programma 4 Economische ontwikkeling

1.484

-60

-

-

-

-

-

-

-

-

Productgroep 0401 Economische zaken

459

-60

-

-

-

-

-

-

-

-

17 MBO Realisatie onderwijs/arbeidsmarkt

175

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18 Kantorenaanpak

224

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 Programma Investor Relations

60

-60

-

-

-

-

-

-

-

-

Productgroep 0402 Recreatie

1.025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20 Toekomst recreatieschappen

125

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21 Onderhoud legakkers en zandeilanden Vinkeveense Plassen

900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programma 5 Bereikbaarheid

11.073

-5.872

-

-

-

-

-

-

-

-

Productgroep 0501 Doelmatig verkeer- en vervoersysteem

11.974

-5.872

-

-

-

-

-

-

-

-

22 Mobiliteitsprogramma

11.499

-5.872

-

-

-

-

-

-

-

-

23 Verdiepte ligging Soesterberg

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24 Verkeersinformatie

425

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Productgroep 0502 Verkeersveiligheid

-2.240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24 Verkeersinformatie

-425

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22 Mobiliteitsprogramma

-1.815

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Productgroep 0503 Kwaliteit leefomgeving

1.339

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22 Mobiliteitsprogramma

-661

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25 Ecoducten

2.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programma 6 Cultuur en erfgoed

168

-575

-

-

-

-

-

-

-

-

Productgroep 0601 Erfgoed

575

-575

-

-

-

-

-

-

-

-

26 UNESCO-nominatie Romeinse Limes

575

-575

-

-

-

-

-

-

-

-

Productgroep 0602 Kunsten

-407

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27 Vliegbasis Soesterberg

67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28 Cultureel Ondernemerschap

189

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29 Apparaatskosten Kabinet

-663

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programma 7 Bestuur en middelen

663

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Productgroep 0704 Kabinetszaken

663

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29 Apparaatskosten Kabinet

663

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Programma 92 Reserves

327

-22.566

3.720

-10.761

5.877

-58.104

-

-3.457

-

-

1 Reserve IGP-RAP

-

-500

-

-

-

-

-

-

-

-

2 Reserve IGP-RAP

-

-30

-

-

-

-

-

-

-

-

3 Reserve IGP-RAP

-

-1.000

-

-

-

-

-

-

-

-

4 Reserve Wonen/ Binnen-stedelijke Ontwikkeling

-

-680

-

-

-

-

-

-

-

-

4 Reserve Projecten Fonds Uitplaatsing milieuhinderlijke bedrijven

-

-840

-

-

-

-

-

-

-

-

8 Reserve Programma landelijk gebied

-

-12.509

3.720

-9.844

5.877

-54.956

-

-

-

-

14 Reserve Projecten Duurzaam Door

-

-91

-

-

-

-

-

-

-

-

16 Egalisatiereserve Bodemsanering

-

-

-

558

-

-

-

-

-

-

17 Reserve Projecten MBO onderwijs-arbeidsmarkt

-

-175

-

-

-

-

-

-

-

-

18 Reserve Projecten Kantooraanpak

-

-224

-

-

-

-

-

-

-

-

20 Reserve Toeristische ontwikkeling

-

-125

-

-

-

-

-

-

-

-

21 Reserve Toeristische ontwikkeling

-

-900

-

-

-

-

-

-

-

-

30 Reserve Fonds ontwikkeling Utrecht Progr 4

-

-35

-

-

-

-

-

-

-

-

25 Reserve Ecoducten

-

-2.000

-

-

-

-

-

-

-

-

22 Reserve Mobiliteits-programma

-

-3.151

-

-

-

-

-

-

-

-

23 Reserve Masterplan Soesterberg

-

-50

-

-

-

-

-

-

-

-

27 Reserve Projecten Frictiekosten / Intensivering Cultuur

-

-67

-

-

-

-

-

-

-

-

28 Reserve Projecten Cultuurnota / Cultureel ondernemerschap

-

-189

-

-

-

-

-

-

-

-

30 Reserve Fonds ontwikkeling Utrecht Progr 7

35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal

29.842

-29.842

14.606

-14.606

64.021

-64.021

3.497

-3.497

40

-40

Toelichting technische begrotingswijzigingen KN17

Nr.   Onderwerp / toelichting

1    Verbreding Lekkanaal

Met de jaarrekening 2016 is € 500.000 van het budget voor uitvoering van het verbreding van het Lekkanaal doorgeschoven in verband met de verlate oplevering van het bestemmingsplan welke in 2017 zal worden opgeleverd. Zie ook Reserve IGP-RAP

2   Lunet aan de Snel

Met de jaarrekening 2016 is € 30.000, zijnde 10% van de bijdrage  voor  de duurzame gebiedsontwikkeling Lunet aan de Snel, doorgeschoven in verband met de nog te ontvangen afrekening van de investeringsbijdrage. Deze zal in 2017 worden ontvangen. Zie ook Reserve IGP-RAP

3   Verbreding N411

Medio oktober heeft PS het besluit genomen om € 1,0 mln van de IGP reserve te besteden aan het project Verbreding N 411.  De uitgaven zijn in 2017 geraamd waarvoor nu dekking wordt gevraagd. Zie ook Reserve IGP-RAP.

4   Programma Binnenstedelijke Ontwikkeling

In 2017 zal naar verwachting ongeveer € 3,02 mln. uitgegeven worden aan (wonen en) binnenstedelijke ontwikkeling ((W)BO). Structureel is € 1,5 mln. beschikbaar en begroot  en er zijn nog incidentele middelen uit het bestaande programma beschikbaar.  Eind 2016 heeft GS besloten het programma WBO met 6 maanden te verlengen omdat op dat moment het nieuwe beleidskader BO nog niet vastgesteld was. De incidentele middelen (€ 9,6 mln.), afkomstig van het programma WBO, waren nog niet begroot. De vaststelling van het nieuwe uitvoeringsprogramma BO door GS is voorzien eind april 2017. De middelen voor de Energietransitie projecten (bestaande bebouwing) de in het programma BO worden uitgevoerd lopen via programma 4 en de Reserve Fonds uitplaatsing milieuhinderlijke bedrijven.

5   Subsidie Fauna Beheer Eenheid

De exploitatiesubsidie van de Fauna Beheer Eenheid stond op twee plaatsen in de begroting. Voorstel is dit samen te voegen op één productgroep overeenkomstig met de toezegging aan de commissie RGW om de begroting inzichtelijker te maken. Zie ook Productgroep 0204.

6   Agrarisch Natuurbeheer

Met de decembercirculaire zijn aanvullende middelen beschikbaar gekomen voor kosten die in 2017 besteed worden, bestemd  voor agrarisch natuurbeheer en transitie kleine beheerders natuur.

7   PAS

Vanuit het Rijk zijn in 2016 middelen voor PAS beschikbaar gesteld, deze middelen waren nog niet begroot.

8   Programma AVP

De meerjarenbegroting wordt aangepast aan de jaarplannen van de programmaonderdelen van AVP, inclusief Nieuwe Hollandse Waterlinie en Recreatie om de Stad. De kosten worden gedekt uit de Reserve landelijk gebied.

9   Wet Natuurbescherming / Knelpunt woonschepen

Vanaf  2017 wordt een aanvullende opbrengst van leges van € 40.000 per jaar verwacht, welke wordt ingezet om kosten ten gevolge van de wet Natuurbescherming te dekken. Daarnaast wordt, zoals eerder besloten, vooruitvangen precariobelasting van € 50.000 ingezet  voor de afronding van het programma knelpunten woonschepen.

10   Ganzenakkoord

Met de jaarrekening 2015 is € 90.000 van het budget voor uitvoering van het ganzenakkoord doorgeschoven in verband met het later beschikbaar komen van de 'gereedschapskist met maatregelen'. In 2016 is deze achterstand niet ingehaald door de gerechtelijke uitspraak dat geen ganzen in de rui konden worden gevangen. Het resterende budget van € 51.000 zal in 2017 gebruikt worden dit alsnog in te halen.

12   Prioriteiten Bodem, water en milieu

Elk jaar wordt er een jaarbegroting gemaakt voor de uitgaven van de  prioriteiten Bodem-, Water- en Milieubeleid. Dit zorgt voor een budgetneutrale verschuiving van materieel budget tussen de productgroepen binnen programma 3 Bodem, water en milieu. Zie ook de andere productgroepen binnen dit programma.

14   Project Duurzaamheid Door

Aanpassing budget naar aanleiding van het verschil in realisatie versus begroting in 2016 betreffende het project Duurzaamheid Door. Het project wordt gefinancierd vanuit het rijk en de projectreserve Duurzaamheid Door. Naar verwachting wordt het restant van bestemmingsreserve in 2017 ingezet.

16   Bodemsanering

Aanpassing van de meerjarenbegroting naar aanleiding van de realisatie in 2016. De verwachting is dat de realisatie iets zal afnemen in 2018 omdat met name moeilijke saneringslocaties resteren. In dat jaar was de begroting relatief hoog ingeschat. Zie ook Egalisatiereserve Bodemsanering

17   MBO Realisatie onderwijs/arbeidsmarkt

Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2016. De onderschrijding in 2016 wordt via de reserve projecten gecorrigeerd in de begroting van 2017. Onderschrijding ontstaan omdat de indiening van een drietal subsidies meer tijd vergde dan voorzien. De indiening heeft begin 2017 plaatsgevonden.  

18   Kantorenaanpak

Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2016. De onderschrijding in 2016 wordt via de reserve projecten gecorrigeerd in de begroting 2017. Betreft een vierjarig project, waarbij de kasritmes niet helemaal zijn te voorspellen. Bedrag is nodig om de uitvoering van de kantorenaanpak en inpassingsplannen te versnellen.

19   Programma Investor Relations

Voor deelname aan het Investor Relations programma van de NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency) ontvangen wij € 60.000 van het Rijk. Hierdoor nemen zowel de lasten als de baten toe met dit bedrag.

20   Toekomst recreatieschappen
Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2016. De onderschrijding in 2016 wordt via de reserve toeristische  ontwikkeling gecorrigeerd in de begroting van 2017. Bedrag is benodigd voor proces- en projectondersteuning.

21   Onderhoud legakkers en zandeilanden Vinkeveense Plassen

Het komende jaar is het gereserveerde bedrag van € 0,9 miljoen nodig om het achterstallig onderhoud weg te werken aan de legakkers en zandeilanden. Voorgesteld wordt om dit bedrag via de reserve toeristische ontwikkeling beschikbaar te stellen.

22   Mobiliteitsprogramma

Bij vijftig projecten is het kasritme aangepast naar de laatste verwachtingen. De begrote bedragen waren nog gebaseerd op de ramingen in het voorjaar van 2016. Door de daadwerkelijke realisatie in 2016 en nieuwe inzichten op het gebied van de doorlooptijd en investeringen in 2017 zijn de lasten per saldo verhoogd met  € 9.013.000 en de baten met € 5.872.000. De (per saldo) hogere lasten en baten leiden tot een hogere onttrekking aan de reserve Mobiliteitsprogramma. Zie ook de productgroepen 0501 en 0503.

23   Verdiepte ligging Soesterberg

Voor 2017 is de verwachting dat we voor de aanleg van de verdiepte ligging € 50.000 besteden. Dit was nog niet in de begroting opgenomen. De uitgaven worden onttrokken aan de reserve masterplan Soesterberg.

24   Verkeersinformatie

Bij het inbrengen van de primitieve begroting zijn abusievelijk de apparaatskosten voor verkeersinformatie geboekt op verkeersveiligheid. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd. Zie ook Productgroep 0502.

25   Ecoducten

Voor 2017 is de verwachting dat we voor de aanleg van de ecoducten N227 en N226 € 2.000.000 besteden. Dit was nog niet in de begroting opgenomen. De uitgaven worden onttrokken aan de reserve ecoducten.

26   UNESCO-nominatie Romeinse Limes

Het nominatiedossier Romeinse Limes als Unesco werelderfgoed wordt samen met ander overheden opgepakt. De verwachte lasten voor 2017 bedragen € 700.000. In de begroting was rekening gehouden met € 125.000. De hogere lasten worden gefinancierd uit de bijdragen van de provincies Zuid-Holland, Gelderland, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de ANWB.

27   Vliegbasis Soesterberg

Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2016. De onderschrijding in 2016 wordt via de reserve projecten gecorrigeerd in de begroting van 2017. Onderschrijding ontstaan omdat nog niet al het achterstallig onderhoud in het Park vliegbasis Soesterberg uitgevoerd is. Deze werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2017.  

28   Cultureel Ondernemerschap

Aanpassing van het budget naar aanleiding van het verschil in de realisatie versus de begroting in 2016. De onderschrijding in 2016 wordt via de reserve projecten gecorrigeerd in de begroting 2017. De transitie van de instellingen naar cultureel ondernemerschap duurt langer dan verwacht. Hierdoor hebben ook een aantal voorgenomen projecten, bijvoorbeeld onderzoek Utrechtse Cultuurlening en Business Model Canvas traject, vertraging opgelopen. Deze projecten zijn daarom doorgeschoven naar 2017.

29   Apparaatskosten Kabinet

Bij het inbrengen van de primitieve begroting is een gedeelte van de apparaatskosten van het team Kabinet abusievelijk op programma Cultuur en erfgoed terecht gekomen in plaats van op programma 7 Bestuur en middelen. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd. Zie ook Productgroep 0704.

30    Reserve fonds ontwikkeling Utrecht
Betreft correctie van de door PS goedgekeurde begrotingswijziging van de voorbereidingskosten Vuelta. Bedrag € 35.000 had onttrokken moeten worden aan de reserve fonds ontwikkeling Utrecht (programma 4) in plaats van als negatieve storting in de reserve fonds ontwikkeling Utrecht (programma 7).