Bijlage 5: Staat van begrotingssubsidies

In de programmabegroting 2017 is een staat van begrotingssubsidies opgenomen. Door middel van deze Kadernota 2017 stellen wij u voor om de volgende instellingen toe te voegen aan deze staat van begrotingssubsidies:

STAAT VAN BEGROTINGSSUBSIDIES 2017-2020

Programma

Omschrijving

Bedrag x € 1.000

2017

2018

2019

2020

1

Ruimtelijke ontwikkeling

0

0

0

0

2

Landelijk gebied

Stichting Liniebreed Ondernemen

224

0

0

0

3

Bodem, water en milieu

0

0

0

0

4

Economische ontwikkeling

MBO realisatie onderwijs/arbeidsmarkt

55

0

0

0

Investeringsimpuls energieagenda

81

121

121

47

5

Bereikbaarheid

Verbeteren kwaliteit bushaltes

410

0

0

0

Spoorkruising Barchman Wuytierslaan

4.140

0

0

0

VERDER

27.038

0

0

0

Realisatieplan Fiets

155

0

0

0

Beter Benutten

1.205

0

0

0

6

Cultuur en erfgoed

Limes samenwerking 2016-2019

100

0

0

0

Motie PS Dutch Design MBO

100

0

0

0

7

Bestuur en middelen

0

0

0

0

Totaal

33.508

121

121

47

Toelichting aanpassing staat van inkomensoverdrachten

Stichting Liniebreed Ondernemen
De provincie Utrecht  geeft, namens de provincie Utrecht, Noord Holland en Brabant, een bijdrage aan SLO voor publiekscommunicatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam.

MBO realisatie onderwijs/arbeidsmarkt
Voor een drietal projecten worden subsidies gegeven:

  • Aan de provincie Noord-Holland € 20.000 voor de Jaarconferentie  Techniekpakt.  Doel van het congres is dat partners elkaar inspireren over toepassing van nieuwe technieken, kennis uitwisselen en  werken aan verbetering  van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.
  • Aan Stichting Stimuleringsfonds Leren/werken € 15.000 voor het organiseren vanleerwerkplekken in samenwerking met opdrachtgevers in de bouw. Doel is om de instroom van nieuw technisch personeel met goede praktijkvaardigheden te versterken en op peil te houden.
  • Aan het ROCMN € 20.000 voor Met het Feest van de techniek (1 week). Hiermee wil ROCMN het perspectief van werken in de techniek voor jongeren aantrekkelijker maken. De interesse voor techniek wordt gestimuleerd met praktische workshops en bedrijfsbezoeken

Investeringsimpuls energieagenda.
Aan de Natuur en Milieu federatie Utrecht wordt in het kader van het aanjagen van de energietransitie een subsidie gegeven van € 169.500 (2017 € 50.850, 2018 € 50.850, 2019 € 50.850 en 2020 € 16.950).
Betreft subsidie voor een drietal projecten:

  1. Trekkerschap van de Regionale Energie Alliantie, met als doel regionale krachtenbundeling, samenwerking en kennisdeling om het aandeel duurzame energie in de provincie Utrecht te vergroten (door energiebesparing en opwekking)
  2. Programma grootschalige zon, met als doel lokale collectieve energie-initiatieven in staat te stellen om impact te hebben op hun gemeenschap en bij dragen aan de transitie naar een energieneutrale samenleving door realisatie van concrete projecten.
  3. Servicepunten Energie Lokaal, met als doel Versnelling van de uitrol van zonne-energie op daken in de provincie Utrecht en uitbreiding van kennis over het onderwerp om nieuwe initiatiefnemers te inspireren en aan te jagen.

Aan het Copernicus Instituut (Universiteit van Utrecht) wordt voor de jaren 2017-2020 een subsidie gegeven van in totaal € 200.000(2017 € 30.000, 2018 € 70.000, 2019 € 70.000 en 2020 € 30.000) voor het financieren van een postdoc Energietransitie gebouwde omgeving.

Verbeteren kwaliteit bushaltes
In het kader van verbeteren kwaliteit bushaltes(inclusief toegankelijkheid en veiligheid) worden door gemeenten nieuwe bushaltes aangelegd ten behoeve van de streek-concessie. 80% van de kosten van deze aanleg worden door ons vergoed. Aan de volgende gemeenten zijn subsidies toegezegd:
Gemeente Amersfoort         € 109.600
Gemeente Baarn            €   13.400
Gemeente Bunschoten         €   12.400
Gemeente De Ronde Venen      €   19.850
Gemeente Eemnes         €     7.200
Gemeente Leusden         € 125.120
Gemeente Montfoort         €     8.000

Gemeente Soest            €     8.000
Gemeente Stichtse Vecht         €     8.000
Gemeente Utrechtse Heuvelrug      €   46.400
Gemeente Woerden         €   52.000
Totaal               € 409.970

Spoorkruising Barchman Wuytierslaan te Amersfoort
In het kader van het restbudget Randstadspoor heeft het rijk besloten om voor dit project een bijdrage van € 4.140.124 (exclusief btw) toe te kennen aan de gemeente Amersfoort.

VERDER
In het kader van het VERDER programma worden aan een aantal gemeenten subsidies verstrekt voor projecten die zij uitvoeren. Het betreffen de volgende subsidies:
Gemeente Amersfoort
Ontsluiting Vathorst-West op A1 bij Amersfoort                  € 7.250.000
Doorstroming bergenboulevard Vathorst                     € 1.530.000
Ontwikkeling station Vathorst tot regionale OV knooppunt, onderdeel P&R         € 2.250.000
Ontwikkeling station Vathorst tot regionale OV knooppunt, onderdeel busvoorziening      € 1.042.000

Gemeente Soest
Verkeersplan Soest zuid         € 10.720.000
Studie OV doorstromingsmaatregelen   €         30.000
Doorstromingsmaatregelen OV Soest   €       270.000

Gemeente Zeist
Fietstunnel Utrechtseweg Zeist                     € 2.100.000
Onderzoekskosten Corridor Bilthoven-Zeist-Heuvelrug            €      37.500
Corridor Bilthoven-Zeist-Heuvelrug, OV maatregelen Utrechtseweg- de Dreef      € 1.311.000

Gemeente Utrecht
Stimuleren gebruik deelauto’s, Smart charging      € 264.525
Stimuleren gebruik deelauto’s, Instrumentenkist      € 180.000

Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Onderzoekskosten Corridor Bilthoven-Zeist-Heuvelrug   € 52.500

Realisatieplan Fiets
Aan de gemeente Rhenen wordt een financiële bijdrage van € 155.000 gegeven voor het project kwaliteitsverbetering fietspad landgoed Prattenburg.

Beter Benutten
Fietsstimulering Business Eiland Utrecht
Aan de ondernemersvereniging Business Eiland Utrecht wordt een subsidie van € 80.000 verstrekt voor het stimuleren van het fietsgebruik, door een combinatie van een gedragscampagne, een e-bike proeftuin, een deelfietsensysteem en het verbeteren en uitbreiden van fietsenstallingen. Hierdoor wordt de bereikbaarheid van en de leefbaarheid in het gebied verbeterd. Het betreft een cofinanciering voor maximaal de helft van de te maken kosten

Fietsstimulering De Wetering-Haarrijn
Op het bedrijventerrein De Wetering-Haarrijn loopt het succesvolle Programma ‘Fiets & Deel De Wetering’. Om dit succes verder te verbreden vraagt Platform Ecotransferium namens de bedrijven op De Wetering-Haarrijn een bijdrage van  € 80.000 voor het e-bike deelsysteem alsmede voor een promotiecampagne, die gericht is op gedragsverandering van de auto naar de fiets en naar OV + fiets. Hierdoor wordt de bereikbaarheid van en de leefbaarheid in het gebied verbeterd. Het betreft een cofinanciering voor maximaal de helft van de te maken kosten.
De subsidie wordt verstrekt aan de Stichting Innovatie en Promotie De Wetering-Haarrijn (STIP).

Verbeteren OV knooppunten
Op basis van een inventariserend onderzoek is bepaald welke maatregelen rond OV knooppunten in de provincie Utrecht gewenst zijn om automobilisten te verleiden met openbaar vervoer te reizen. Een aantal belangrijke maatregelen liggen op het terrein van NS. Met NS zijn vergaande afspraken gemaakt over realisatie voor een bedrag(bijdrage) van in totaal € 1.045.000. Het betreft aanpassen van de toegang tot fietsenstallingen in Baarn en Maarssen, het uitbreiden of gratis maken van de P+R terreinen bij Den Dolder, Hollandsche Rading, Rhenen en Woerden en het verzamelen en het beschikbaarstellen van parkeerdata met betrekking tot de bezetting van diverse P+R terreinen.

Limes samenwerking 2016-2019
In het kader van het interprovinciale samenwerkingsprogramma Limes wordt aan de stichting Romeinse Limes Nederland een tweetal  subsidies gegeven ten bedrage van € 100.000, één voor een bedrag van € 65.000 ten behoeve van communicatie en netwerkvorming en één voor een bedrag van € 35.000 ten behoeven van marketing en interpretatiekader. Het budget voor deze subsidies komt tot stand door een bijdrage van de provincies Utrecht, Gelderland en Zuid-Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Motie PS Dutch Design MBO
In het kader van het themajaar de Stijl wordt aan het Centraal Museum een subsidie van € 95.500 gegeven ten behoeve van een educatietraject voor het (V)MBO en € 4.500 aan Podium b.v. voor het realiseren van een lespakket voor het primaire onderwijs in het kader van het themajaar “Mondriaan to Dutch Design”.

.