Bestuurlijke ontwikkelingen

Omgevingsgerichte provincie in de netwerksamenleving
De aanpak van maatschappelijke opgaven vraagt steeds meer om samenwerking en het ‘in verbinding zijn’ van overheden met elkaar, met bedrijven, met kennis- en maatschappelijke instellingen, en met inwoners. Als modern en omgevingsgericht middenbestuur stellen wij de maatschappelijke opgave centraal en werken wij samen aan de gedeelde belangen van de provincie Utrecht als regio.
Belangrijk voor het “in verbinding” zijn, zijn de werkbezoeken van Gedeputeerde Staten. De werkbezoeken worden strategisch en in samenhang met andere GS middelen (zoals BBOT en inspiratiesessies) ingezet zodat zij optimaal kunnen bijdragen aan de relatie met de partners en stakeholders, en aan de taken en maatschappelijke opgaven waar de provincie voor staat. Zo bouwen wij onze netwerken verder uit. Wij hebben dit jaar al een werkbezoek gebracht aan onder andere de gemeente Rhenen, de provincie Gelderland en het KNMI. Op korte termijn staan de provincie Flevoland, Prinses Maxima Centrum en de gemeente Oudewater op de planning.
Met een nieuw kabinet zijn er in 2017 nieuwe kansen voor de belangenbehartiging van Utrecht. Er wordt een strategisch public affairs plan opgesteld met de lobbyprioriteiten voor de komende jaren. Het profiel van de regio wordt versterkt door het uitbreiden van het Haagse netwerk. Tevens worden er diverse werkbezoeken in de regio georganiseerd om de politiek en ambtelijke top te informeren over de kansen en opgaven in de Utrechtse regio. In de belangenbehartiging wordt zo veel mogelijk samen opgetrokken met regionale partners, om zo ook de regionale samenwerking te bevorderen.

Versterken regionale samenwerkings- en uitvoeringskracht
Het toenemende belang van regionale samenwerking of regiovorming in de netwerksamenleving op tal van maatschappelijke opgaven staat in Den Haag op vele agenda’s. Van rapporten zoals Maak verschil van de Studiegroep Openbaar Bestuur van het ministerie van BZK tot in de verkiezingsprogramma’s van de partijen voor 15 maart 2017. De opgaven verschillen in inhoud, aard en omvang per regio. We zijn bezig met een aantal partners om regionale samenwerkings- en uitvoeringskracht” voor het Utrechtse verder uit te werken. In het belang van de krachtige Utrechtse regio zullen we met elkaar de opzet en invulling daarvan vorm moeten geven, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Dat is een zoektocht waarin opgaven, partijen en partners, en regio’s met elkaar verbonden moeten worden. Samenwerking moet vanuit de inhoud worden vormgegeven en voldoende flexibel zijn. Opgaven veranderen in de tijd en daarmee de betrokken partijen en partners, en (schaal van) de regio. Ons gezamenlijk doel is te komen tot duidelijkere (sub)regionaal economische profielen en het creëren en benutten van kansen voor economische groei.

Herindeling Vijfheerenlanden
Wij hebben op 29 november 2016 het herindelingsontwerp Vijfheerenlanden vastgesteld en ter inzage gelegd. De binnengekomen zienswijzen zijn door ons beantwoord in een Reactienota. In de Reactienota is aangegeven of en op welke punten de zienswijzen aanleiding gaven tot verbetering van het eerder vastgestelde herindelingsontwerp, wat uitmondt in het (ontwerp)-herindelingsadvies. Dat (ontwerp)-herindelingsadvies is met de Reactienota als bijlage op 19 april 2017 door provinciale staten vastgesteld. Het vastgestelde herindelingsadvies met bijlagen is vervolgens naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verzonden, waarna het wetgevingstraject volgt.

Eemnes
GS van Noord Holland hebben naar aanleiding van het in 2016 gehouden bestuurskrachtonderzoek in februari 2017 besloten in het kader van de ARHI-procedure met de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek (maximaal) 6 maanden een open, verkennende gespreksronde te starten over gemeentelijke herindeling. Ook Eemnes is hiervoor uitgenodigd.
Gezien het voornemen van Noord Holland om te komen tot herindeling, is het voor Eemnes belangrijk om zich te beraden op haar bestuurlijke toekomst. Uit de in 2016 gehouden dialoog met de samenleving blijkt dat bestuur en bevolking hechten aan zelfstandigheid. Eemnes zal tijdens de open gespreksfase met Noord Holland een aantal toekomstscenario’s onderzoeken. Gedurende dit proces blijven wij in gesprek met Eemnes en ondersteunen daar waar nodig is.

Verbonden partijen
In de eerste helft van 2017 beogen wij een herziene nota verbonden partijen vast te stellen. Waar in 2017 de paragraaf verbonden partijen van onze begroting en jaarrekening  in overeenstemming is gebracht met de aangescherpte eisen van het BBV, wordt m.i.v. de begroting 2018 de paragraaf verbonden partijen (conform de nieuwe nota verbonden partijen) vooral versterkt op de informatiewaarde voor provinciale staten.
In 2018 wordt verder ingezet op de samenwerking van onderaf tussen RUD en ODRU. Daarnaast wordt per 2018 het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug opgeheven.In de jaarrekening 2016 is hiervoor een voorziening gevormd.