Realisatie Kadernota 2016

De Provincie Utrecht presenteert jaarlijks in de kadernota een meerjarige projectie van financiële mutaties per programma. De uitgangspunten zijn dat tegenvallers opgevangen worden binnen het respectievelijke programma en meevallers vrijvallen ten gunste van de algemene middelen (vastgesteld door GS op 12 april 2016). Als middelen voor het desbetreffende deel zijn onttrokken uit de bestemmingsreserve vallen eventuele meevallers ook vrij ten gunste van de bestemmingsreserve. Besluiten tot uitzonderingen hiervan worden uitsluitend gemaakt door Provinciale Staten.

Tabel 1 toont het resultaat van de inventarisatie van de bestedingen van de middelen die verkregen zijn via de Kadernota 2016. In hoofdlijnen is hier te zien dat in 2016 een bedrag van €4 mln. is verdeeld over de programma’s. Dit bedrag komt voort uit de algemene middelen en in sommige gevallen de bestemmingsreserve. Van dit totaalbedrag is € 2,4 mln. besteed voor de bestemde doeleinden, wat resulteert in een bedrag van €1,6 mln. Hiervan wordt € 0,950 mln. overgeheveld naar 2017 en € 0,632 mln. vloeit terug naar de algemene middelen of reserve.

 Bestedingen Kadernota 2016 

 Bron 

 Bedrag
2016 

 Realisatie 2016 

 Naar 2017 

 Restbedrag 

 Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling 

 Integraal gebiedsontwikkelingsprogramma procesgeld 

 Reserve 

             200

            114

               -  

              86

 Programma 2 Landelijk gebied 

 Faunabeheereenheid (FBE) 

 Alg. midd. 

               75

              75

               -  

                -  

 Programma 4 Economische ontwikkeling 

 (V)MBO en relatie onderwijs-arbeidsmarkt 

 Alg. midd. 

             200

                -  

           200

                -  

 Motie fonds (V)MBO programma De Stijl 

 Alg. midd. 

               60

                -  

               -  

              60

 Economic Board Utrecht (EBU) 

 Reserve 

             300

                -  

               -  

            300

 Investeringsimpuls energieagenda 

 Alg. midd. 

             500

                -  

           500

                -  

 Toekomst recreatielandschappen en Routebureau 

 Reserve 

               60

              60

               -  

                -  

 Programma 5 Bereikbaarheid 

 Beheer- en onderhoud wegen 

 Alg. midd. 

                  9

                 9

               -  

                -  

 Programma 6 Cultuur en erfgoed 

 Alleato 

 Alg. midd. 

            -484

           -484

               -  

                -  

 De Stijl 

 Alg. midd. 

             200

            200

 Programma 7 Bestuur en Middelen 

 Nadere invulling €1 mln coalitieakkoord 

 Alg. midd. 

             250

            111

               -  

            139

 Aanpassingen werkgeverslasten i.v.m. cao afspraken 

 Alg. midd. 

             805

            805

               -  

                -  

 VBI en PRESTO II 

 Alg. midd. 

          1.100

            827

           250

              23

 Asbestdossier 

 Reserve 

               50

              26

              24

 Vluchtelingenopvang 

 Alg. midd. 

             300

            300

               -  

 Uitvoering interbestuurlijk Toezicht 

 Alg. midd. 

               24

              24

               -  

                -  

 Fonds ontwikkeling Provincie Utrecht 

 Alg. midd. 

             350

            350

               -  

                -  

 Effect formatie uitbreiding op bedrijfsvoering 

 Alg. midd. 

               27

              27

               -  

                -  

 Totaal 

          4.026

         2.443

           950

            632

Voor de claims "Integraal gebiedsontwikkelingsprogramma procesgeld", "Economic Board Utrecht (EBU)" en "Asbestdossier" geldt dat er een onderbesteding heeft plaatsgevonden op de reserve. De onttrekking aan de reserve is lager dan verwacht.
Bij de claim "Motie fonds (V)MBO programma De Stijl" is de subsidiebeschikking niet afgegeven.
Vanuit de "Nadere invulling € 1 mln. coalitieakkoord" is de bijdrage voor Utrecht Promotie (€ 108.000) niet besteed en voor Utrecht 2040 is € 46.000 van de geraamde € 93.000 uitgegeven.
Voor "VBI en PRESTO II" is van het restsaldo € 23.000 teruggevloeid naar de algemene middelen.