Wijzigingen Besluit Begroting en Verantwoording

Verplichte beleidsindicatoren
In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is opgenomen dat er een verplichte set van beleidsindicatoren in de begroting moet worden toegepast (naast de opgenomen ‘eigen’ beleidsindicatoren). Voor gemeenten is deze verplichting al bij de begroting 2017 ingegaan, voor de provincies geldt deze verplichting vanaf de begroting 2018. De indicatoren zijn vooral bedoeld om de Provinciale Staten te ondersteunen bij het sturen en monitoren van ontwikkelingen.
BZK heeft het IPO de gelegenheid gegeven om deze set van beleidsindicatoren zelf op te stellen. Hiertoe is een interprovinciale werkgroep ingesteld. Bij de uitwerking van de set van provinciale beleidsindicatoren wordt aangesloten bij de 7 kerntaken van het ‘Profiel provincies’. De set is op dit moment nog onder handen, waarbij gewerkt wordt volgens een ‘groeimodel’.

Beleids- (en prestatie-)indicatoren worden ingesteld om op te kunnen sturen. Een aantal indicatoren in onze begroting toont echter jarenlang eenzelfde waarde, of helemaal geen waarde. Hierop kan uiteraard niet worden gestuurd. Beleidsindicatoren worden uiteindelijk ingesteld door PS en prestatie-indicatoren door GS. Door het vaststellen van een kader voor het automatisch en meer gestructureerd actualiseren van onze eigen beleids- en prestatie-indicatoren bij het actualiseren van beleid in de begroting wordt dit knelpunt ondervangen. Het kader is opgenomen als bijlage 6 van deze Kadernota.
Naast onze ‘eigen’ indicatoren moeten provincies vanaf 2018 een verplichte set van beleidsindicatoren opnemen, die volgen uit de vernieuwing van het BBV. Deze set is nog onderhanden (zie hierboven).

Geprognosticeerde balans
Met de vernieuwing van het BBV is de Provincie verplicht een geprognosticeerde balans toe te voegen aan de begroting. Deze balans kijkt één jaar vooruit en maakt op basis van vastgestelde begrotingscijfers enerzijds (vaste activa en passiva) en inschattingen anderzijds (vlottende activa en passiva) een voorspelling van balanscijfers.

In de programmabegroting is aangegeven dat i.v.m. het nieuwe administratieve systeem deze nieuwe geprognosticeerde balans nog in ontwikkeling is. Bij het opstellen van de programmabegroting 2017 is de geprognosticeerde balans conform het nieuwe BBV toegevoegd. Deze balansprognose was echter, zoals aangegeven in de begroting, nog niet gekoppeld en daardoor nog in ontwikkeling. Om die reden is de geactualiseerde geprognosticeerde balans als bijlage toegevoegd aan de kadernota 2017. Dit is eenmalig en zal in volgende jaren enkel in de programmabegroting terugkomen. Daarnaast is er een werkinstructie beschreven en zijn de koppelingen voor het opstellen van de geprognosticeerde balans aangemaakt.