Investeringen

De Provincie Utrecht financiert haar investeringen met maatschappelijk nut per 1 januari 2017 op een andere wijze dan voorheen als gevolg van de wijzigingen in de BBV. Investeringen met maatschappelijk nut zoals activa voor wegen en deels OV worden namelijk net als investeringen met economisch nut boekhoudkundig geactiveerd en afgeschreven. Hiertoe is inmiddels door PS de nota kapitaalgoederen Wegen vastgesteld. Deze nota loopt vooruit op een algemene nota investeringen die van toepassing is op investeringen in alle activa. Bovendien geeft deze nota concernkaders voor een éénduidige systematiek voor inzicht in meerjarige effecten in kapitaallasten met het totale investeringsprogramma voor zowel nieuwe als vervangingsinvesteringen. Deze nota en het inzicht in de meerjarige effecten worden medio 2017 opgeleverd en vastgesteld door PS.