Financiële en economische ontwikkelingen

Provinciefonds
Ten opzichte van de begroting 2017 zijn de ramingen voor de jaren 2017-2021 positief bijgesteld, vooral als gevolg van de "trap-op-trap-af-systematiek" met het Rijk. De onderstaande tabel toont de bijstellingen van de algemene uitkering provinciefonds op grond van de september- en decembercirculaires 2016.
De effecten van de meicirculaire 2017 zijn niet verwerkt in het onderstaande perspectief, daar deze ten tijde van het samenstellen van de Kadernota 2017 nog niet was verschenen.

Algemene uitkering provinciefonds

2017

2018

2019

2020

2021

Stand begroting 2017 (meicirculaire 2016)

32.928

34.295

36.275

39.385

       39.385

Bijstelling o.b.v. septembercirculaire 2016

1.765

4.111

5.691

6.422

       10.966

Stand septembercirculaire 2016

34.693

38.406

41.966

45.807

50.351

Bijstelling o.b.v. decembercirculaire 2016

             - 3

 n.v.t. 

 n.v.t. 

 n.v.t. 

 n.v.t. 

Stand Jaarrekening 2016 en Kadernota 2017

       34.690

       38.406

       41.966

       45.807

       50.351

Tabel 1 Algemene uitkering Provinciefonds

Egalisatiereserve provinciefonds en opcenten MRB
Om de financiële stabiliteit en soliditeit in het lopende begrotingsjaar te vergroten is bij de Kadernota 2016 besloten tot het instellen van een ‘‘egalisatiereserve algemene uitkering provinciefonds en opbrengst opcenten MRB’’. De initiële storting in deze reserve bedroeg € 3 mln. Uitsluitend fluctuaties (bijstellingen) in de algemene uitkering provinciefonds en/of de opbrengst opcenten MRB over het lopende begrotingsjaar worden gestort in, of onttrokken aan deze reserve. De reserve heeft geen meerjarige werking.
In de onderstaande tabel is het verloop van de egalisatiereserve over 2016 weergegeven.

Stand Kadernota 2016

2016

Stand Kadernota 2016

3.000

Bij: hogere opbrengst MRB, meicirculaire 2016

552

Bij: hogere uitkering provinciefonds, meicirc. 2016

348

Stand Begroting 2017

3.900

Bij: hogere uitkering provinciefonds, sept.circ. 2016

             445

Af: lagere uitkering provinciefonds, dec.circ. 2016

              -42

Af: lagere ontvangst MRB 2016

        -1.321

Stand Jaarrekening 2016 en Kadernota 2017

2.982

Tabel 2 Egalisatiereserve provinciefonds en MRB

Motorrijtuigenbelasting

Bijna 76% van de algemene dekkingsmiddelen in 2017 bestaat uit opcenten motorrijtuigenbelasting.
Dit is dus de belangrijkste eigen inkomstenbron. Voor de raming van de verwachte opbrengst uit de opcenten MRB in de begroting wordt vanaf 2017 uitgegaan van de raming die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geformuleerd in de meicirculaire Provinciefonds van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.