Plaats van de Kadernota in de planning & controlcyclus

Provinciale Staten (PS) leggen de beleidskaders en de financiële kaders vast voor het college van Gedeputeerde Staten. Via de planning-en-controlcyclus controleert u of het college de beleidsdoelstellingen binnen deze kaders realiseert. Het college stuurt en beheerst het realiseren van de beleidsdoelstellingen en de budgetten ook via de planning- en controlcyclus. Via deze cyclus legt zij ook verantwoording af aan PS. Elke cyclus start met een planning. Voor de planning-en-controlcyclus is dit de Begroting. Hierna volgt de uitvoering van deze planning. De uitvoering kent twee tussentijdse meetpunten. Het eerste meetpunt is de Kadernota. Hierin staat ook een vooruitblik op de Begroting 2018. Het tweede meetpunt is de Najaarsrapportage. Op basis van deze meetpunten kan er bijsturing plaatsvinden. Met de Jaarrekening sluiten we de planning-en-controlcyclus af. Daarmee evalueren we de uitvoering van het beleid en leggen verantwoording af.