Inleiding

De Kadernota is de eerste financiële voortgangsrapportage van het lopende begrotingsjaar en geeft een financieel overzicht tot en met maart 2017.

Daarnaast is de Kadernota “voorloper” van de Begroting 2018. Aan de hand van geactualiseerde cijfers wordt een doorkijk gegeven naar de jaren 2018 t/m 2021. Ook worden de (financiële) kaders voor de Begroting 2018 bepaald.